Amber Park Hotel & Spa , Niechorze
Arrival 24 May 2022
Departure 25 May 2022

WYGRAJ 3 DOBY W AMBER PARK SPA - PRZEDŁUŻ SWOJE ŚWIĘTA za darmo 

 

Wśród osób, które do 25.11.2021 zarezerwują Pakiet Bożonarodzeniowy w Amber Park oraz spełnią warunki konkursu, wybierzemy jedną osobę, której wraz z rodziną (dotyczy jednego pokoju) przedłużymy bezpłatnie pobyt o trzy doby.

 

Co trzeba zrobić?

  • zarezerwuj Pakiet Bożonarodzeniowy w Amber Park Medi&Spa do 25.11.2021 oraz wpłać zadatek
  • Udostępnij post konkursowy na swojej tablicy 
  • Zaproś 3 osoby do zabawy - oznacz je w komentarzu pod postem konkursowym na naszym profilu
  • Napisz, jaki najśmieszniejszy prezent dostałeś pod choinkę

 

Wśród osób, które spełnią warunki udziału w konkursie, wybierzemy najlepszą odpowiedź, a w nagrodę wygrany otrzyma przedłużenie pobytu o 3 doby gratis. 

 

Regulamin Konkursu na Facebooku Amber Park SPA

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Amber Park Karolina Krzywańska, ul. Zaciszna 8, 72-350 Niechorze, NIP: 857-182-10-59 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/amberparkspa/ (zwanej dalej “Fanpage”)

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zarezerwowanie pobytu świątecznego w Amber Park SPA do 25.11.2021 oraz wpłacenie zadatku

c. udostępnienie posta konkursowego ze strony Fanpage

d. Oznaczenie 3 osób posiadających konto w serwisie Facebook pod postem konkursowym na Fanpage

e. Napisanie, jaki najśmieszniejszy prezent otrzymało się pod choinkę

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 11.11.2021 r. – 25.11.2021 r. do godz. 23:59, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 06.12.2021 r.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

  1. Nagrodami w Konkursie są:

- Przedłużenie pobytu świątecznego w Amber Park Medi&Spa o 3 doby - dotyczy jednego pokoju.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

1.Pracownicy Amber Park Medi&Spa wybiorą komisyjnie najciekawszą odpowiedź.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku oraz w poprzez oznaczenie profilu na Fanpage Amber Park..

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w firmie vouchera prezentowego imiennego (pocztą elektroniczną) na wskazany przez niego adres mailowy.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 2 dni  od daty podania danych przez zwycięzcę konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch ) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja wysłana drogą elektroniczną na maila biuro@amber-park.pl  powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą drogą elektroniczną w terminie 14 dni.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

See on a map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by AMBER PARK Karolina Krzywańska, Zaciszna 8, 72-350, Niechorze . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved