Amber Park Hotel & Spa , Niechorze
die Ankunft 23 Januar 2022
die Abfahrt 24 Januar 2022
Banner-Hintergrund

WYGRAJ 3 DOBY W AMBER PARK SPA - PRZEDŁUŻ SWOJE ŚWIĘTA za darmo 

 

Wśród osób, które do 25.11.2021 zarezerwują Pakiet Bożonarodzeniowy w Amber Park oraz spełnią warunki konkursu, wybierzemy jedną osobę, której wraz z rodziną (dotyczy jednego pokoju) przedłużymy bezpłatnie pobyt o trzy doby.

 

Co trzeba zrobić?

  • zarezerwuj Pakiet Bożonarodzeniowy w Amber Park Medi&Spa do 25.11.2021 oraz wpłać zadatek
  • Udostępnij post konkursowy na swojej tablicy 
  • Zaproś 3 osoby do zabawy - oznacz je w komentarzu pod postem konkursowym na naszym profilu
  • Napisz, jaki najśmieszniejszy prezent dostałeś pod choinkę

 

Wśród osób, które spełnią warunki udziału w konkursie, wybierzemy najlepszą odpowiedź, a w nagrodę wygrany otrzyma przedłużenie pobytu o 3 doby gratis. 

 

Regulamin Konkursu na Facebooku Amber Park SPA

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Amber Park Karolina Krzywańska, ul. Zaciszna 8, 72-350 Niechorze, NIP: 857-182-10-59 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/amberparkspa/ (zwanej dalej “Fanpage”)

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zarezerwowanie pobytu świątecznego w Amber Park SPA do 25.11.2021 oraz wpłacenie zadatku

c. udostępnienie posta konkursowego ze strony Fanpage

d. Oznaczenie 3 osób posiadających konto w serwisie Facebook pod postem konkursowym na Fanpage

e. Napisanie, jaki najśmieszniejszy prezent otrzymało się pod choinkę

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 11.11.2021 r. – 25.11.2021 r. do godz. 23:59, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 06.12.2021 r.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

  1. Nagrodami w Konkursie są:

- Przedłużenie pobytu świątecznego w Amber Park Medi&Spa o 3 doby - dotyczy jednego pokoju.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

1.Pracownicy Amber Park Medi&Spa wybiorą komisyjnie najciekawszą odpowiedź.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku oraz w poprzez oznaczenie profilu na Fanpage Amber Park..

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w firmie vouchera prezentowego imiennego (pocztą elektroniczną) na wskazany przez niego adres mailowy.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 2 dni  od daty podania danych przez zwycięzcę konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch ) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja wysłana drogą elektroniczną na maila biuro@amber-park.pl  powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą drogą elektroniczną w terminie 14 dni.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

schau auf die Karte
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen